TB: Tuyển sinh đi học sau đại học ở nước ngoài theo Đề án 911 và Đề án 599 năm 2016

(20/04/2016)

Ngày 04/02/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 56/TB-BGDĐT về việc Thông báo tuyển sinh đi học sau đại học ở nước ngoài theo Đề án 911 và Đề án 599 năm 2016 và Thông báo số 57/TB-BGDĐT về việc Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016.

TB: Tuyển sinh đi học sau đại học ở nước ngoài theo Đề án 911 và Đề án 599 năm 2016.

(20/04/2016)

Ngày 04/02/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 56/TB-BGDĐT về việc Thông báo tuyển sinh đi học sau đại học ở nước ngoài theo Đề án 911 và Đề án 599 năm 2016 và Thông báo số 57/TB-BGDĐT về việc Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016.