Ngày 26/8/2016, Trường Đại học Xây dựng ban hành "Quyết định Công nhận Ban liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Xây dựng" kèm theo "Danh sách ban liên lạc cựu sinh viên".

Quyết định: