QUYẾT ĐỊNH

Công nhận Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường Đại học Xây dựng

tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam