Ông Phạm Minh Huấn

Phạm Minh Huấn

- Ngày sinh: 09/7/1960
- Quê quán: Ninh Sở - Thường Tín - Hà Nội
- Cựu sinh viên: Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Trường Đại học Xây dựng
- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh Tuyên Quang